XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás.

Eljáró szerv neve:

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ

Intézmény neve:

I. számú Gondozási Központ

1131 Jász utca 130.

telephelyvezető: Bocsányiné Kovács Zsuzsanna

tel: 3503112

 

II. számú Gondozási Központ

1136 Balzac utca 5.

telephelyvezető: Bacsi Lászlóné

tel: 3294226

 

Illetékességi terület

Budapest Főváros XIII. kerületében lévő lakcím alapján.

A kérelmező lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik.

 • I. számú Gondozási Központ körzete: Újpest – Zugló- Róbert Károly körút páros oldala – Duna által határolt terület
 • II. számú Gondozási Központ körzete: Róbert Károly körút páratlan oldala - Szent István körút páros oldala által határolt terület

Szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Kérelem formanyomtatvány

- a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 1. számú melléklet igazolás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő egészségi állapotáról

A szociális rászorultság igazolására a következő iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni:

 • A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

a) az egészségi állapoton, illetve a betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi

aa) igazolást, amelynek 1. pontjában az ellátást igénylő besorolása a b)-e) pont szerinti, és a felülvizsgálat határideje - amennyiben megjelöl ilyet - nem járt le, illetve

ab) pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt;

b) az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben feltüntetett adatokat;

c) az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolatát;

Amennyiben a szociális rászorultság az Szt. alapján több feltétel egyidejű fennállásán alapul, valamennyi feltételt külön igazolni kell.

Eljárás illetéke:

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Általános információk:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik. A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének és az egyéb rendelkezésre álló információknak a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót. A gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán megjelennie.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

 1. az egyedül élő 65 év feletti személy,
 2. az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
 3. a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

  A kérelem benyújtásakor a kérelmezőt az intézményvezető vagy az általa kijelölt munkatárs tájékoztatja. A kérelmező felhatalmazása alapján az intézmény közreműködésével folyik az eljárás.

  A kérelem elbírálása

  A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt. Az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról az intézmény vezetője a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.

  Az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

  Jogorvoslat:

  Ha a kérelmező a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

  Elektronikus ügyintézésre lehetőség nincs.

  Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást

  Az intézményi jogviszony megszűnik az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, a jogosult halálával, vagy a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezésére.

  Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz.

  A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni:

  1. a) az ellátást igénybe vevő jogosultnak
  2. b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselőnek
  3. c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét
  4. d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személynek
  5. e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

  köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

  A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

  1. a) aki jövedelemmel nem rendelkezik
  2. b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek a családja jövedelemmel (119/C. §) nem rendelkezik

  A személyi térítési díj összege a 3/2015. (II. 17.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.

  Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

  Alkalmazandó jogszabályok

  Eljárást megindító irat benyújtására szolgáló posta cím, ügyfélfogadási idő.

  A kérelem benyújtható személyesen vagy telefonon kezdeményezhető a körzet szerinti Gondozási Központnál.

  Ügyfélfogadási idő: hétfő – péntek 8.00–16.00 óra

  Eljárás megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:

  Egész évben folyamatosan.

   

  A Szociális Osztály elérhetőségei

  Budapest Főváros
  XIII. Kerületi Önkormányzat
  Szociális és Köznevelési Osztály
  Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
  Kedd:nincs ügyfélfogadás
  Szerda: 8:00-16:30
  Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
  A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
  Péntek: 8:00-11:30
  Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu Osztályvezető neve: Karácsonyi Magdolna; fogadóóra: hétfő 13:30-18:00 (32. szoba) (1) 452-4100, (1) 452-4300 Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!