XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, pénzbeli támogatásra, valamint egyéb kedvezményre (pl: tankönyvtámogatásra) jogosult


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) id. törvény 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
aa) bölcsődés,
ab) óvodás,
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
b) id. törvény  20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Jogosultak köre

a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a)az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  a 140%-át, 39 900 Ft.
ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, 37 050 Ft.
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket.

ügyintézési határidő
21 nap
Eljárás menete

egy főre jutó összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, 570 000 Ft. vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 1 995 000 Ft.
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A feltételek fennállása esetén egy év időtartamra, de legfeljebb
a) a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, vagy
b) a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja  a kérelem benyújtásának napja.

A rendszeres kedvezményre való jogosultság - ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is - ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

csatolandó mellékletek
id. kormányrendelet  a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt a megfelelő igazolásokkal együtt,
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
család előző havi jövedelemigazolását
egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről,
a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pontja ab) alpontjában szabályozott esetben a gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényéről.

Ügyet intéző szervezeti egység

I. fokon döntés hozó szerv: a Jegyző  nevében a Szociális és Köznevelési Osztály
ügyintézőjeII. fokon döntést hozó szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatal

Jogszabályok

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 19. §- 20/A. §

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 65. §-68. §
A Szociális Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Szociális és Köznevelési Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Ügyfélfogadás: Hétfő:13.30:00-18:00
Kedd:nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
A kérelmek leadhatóak az Igazgatási Osztály ügyfélszolgálatán.
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100, (1) 452-4300 Fax: (1) 452-4147 E-mail cím: ph-szko@bp13.hu Osztályvezető neve: Karácsonyi Magdolna; fogadóóra: hétfő 13:30-18:00 (32. szoba) (1) 452-4100, (1) 452-4300 Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!