XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. augusztus 7. Ibolya

Települési támogatás - Egészségi állapot megőrzésére - közgyógy ellátásra nem jogosultak részére NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása vagy a gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő esetében a 400%-át illetve az esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át.

 

Ügyleírás:

Települési támogatás

az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulásként közgyógyellátásra nem jogosultak részére

Jogosultsági feltételek:

közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15%-át, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át; (114 000 Ft.)

 

esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át; ( 57 000 Ft.)

Hatáskör:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében polgármester

Illetékesség:

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és  életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Az ügyintézés kezdeményezhető:

Kérelemre és hivatalból - különösen szociális intézmények, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható.

A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Kérelem benyújtható:

Folyamatosan egész évben

 

Személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.30

péntek: 8.00 - 11.30

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 - 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30

péntek: 8.00  – 14.00

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

 

Elektronikusan,szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

Szükséges okiratok:

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkáltatói jövedelemigazolása.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolása. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja aktív korúak ellátására jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata, valamint az illetékes munkaügyi kirendeltség 1 hónapnál nem régebbi igazolása az együttműködés teljesítésének tényéről.

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

Nyugdíjfolyósító által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíj folyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás másolata, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntés másolata.

Jövedelemmel nem rendelkezők a Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes kerületi Munkaügyi Kirendeltsége 1 hónapnál nem régebbi igazolása. (XIII. Kerületi Munkaügyi Kirendeltség: 1137 Budapest, Katona József u. 25.)

16. életévét betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolata, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolata, ezek hiányában az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány hatályos példánya.

Külön lakcímen élők esetén, amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek, a különélés tényéről büntetőjogi nyilatkozat, 2 tanú által hitelesítve.

a háziorvos és/vagy kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.

Ügyintézés határideje és díja

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

  • · a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  • · a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,
  • · a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  • · a szakhatóság eljárásának időtartama,
  • · az eljárás felfüggesztésének időtartama,
    • · a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.

Az eljárási határidőt annak letelte előtt - indokolt esetben - egy ízben, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2004. évi CXL. törvény  a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.II.17.) Önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Egyéb fontos tudnivalók

A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező igazolt havi rendszeres gyógyszerköltségének 50%-a, 100 forintra felfelé kerekítve, de nem lehet magasabb az alábbi, jövedelemkategóriák szerinti összegeknél:.”

 

igazoltan esetenként szedett gyógyszer szükséglet során: a települési támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség, de éves szinten nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. ( 28 500 Ft.)

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

dokumentum

letölthető formanyomtatvány