XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2022. június 26. János, Pál

Települési támogatás - Létfenntartási gondok enyhítésére NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

Ügyleírás:

Települési támogatás

Rendkívüli Települési támogatás

Jogosultsági feltételek:

Akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (tárgy évben 57.000Ft.) és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

-          tartós betegség vagy egészségkárosodottság miatt 

-          aa) jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy

-          elemi kár vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy

-          nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy

-          önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, lakbérhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

-          nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyet önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy

-          gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek,

-          a GYES-en, GYED-en, GYET-en lévő anyagi helyzetét a kis gyermekesek Havi-Budapest bérlet megvásárlása veszélyezteti.

Hatáskör:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Polgármester.

Illetékesség:

Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő állampolgárok nyújthatnak be kérelmet.

Az ügyintézés kezdeményezhető:

Kérelemre és hivatalból - különösen szociális intézmények, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is indítható.

A kérelem benyújtató szociális intézmények felé is, elérhetőségük a www.bp13.hu honlapon megtalálható.

Kérelem benyújtható:

folyamatosan egész évben.

 

Személyesen: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon a kijelölt ügyintézőnél.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.30

péntek: 8.00 - 11.30

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálaton.

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 8.00 - 18.00.

kedd, szerda, csütörtök: 8.00. – 16.30

péntek: 8.00  – 14.00

 

Postai úton: Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

1555 Budapest, Pf. 10.

 

Elektronikusan,szkennelve:  ph-szko@bp13.hu

Szükséges okiratok:

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó munkáltatói jövedelemigazolása.

A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett nettó jövedelem egyhavi átlagának igazolása. (Azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámolni.)

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja aktív korúak ellátására jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály 1 hónapnál nem régebbi igazolása az együttműködés teljesítésének tényéről.

Amennyiben kérelmező, vagy családtagja ápolási díjra jogosult az ellátást megállapító hatóság határozatának másolata.

Nyugdíjfolyósító által folyósított nyugdíj jellegű ellátás a kérelem benyújtásának évére megállapított havi összegéről és ellátás megnevezéséről szóló nyugdíj folyósító igazgatóság által tárgyév elején kiállított igazolás másolata, amennyiben kérelem benyújtásának évében állapították meg a támogatást, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jogerős döntés másolata.

Jövedelemmel nem rendelkezők a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Foglalkoztatási Osztály 1 hónapnál nem régebbi igazolása. (elérhetőség: 1137 Budapest, Katona József u. 25.)

16. életévét betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat másolata.

Gyermektartásdíj igazolása, ha tartásdíjat nem kap, a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolata, vagy tartásdíj bírói úton történő végrehajtás iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok fénymásolata, ezek hiányában az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány hatályos példánya. Amennyiben a gyermek után a különélő szülő nem fizet tartásdíjat, e tényről és okáról a gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát kell csatolni. Ennek hiányában a gyermeket nevelő szülő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mit tett vagy mit szándékozik tenni – határidő megjelölésével – annak érdekében, hogy a különélő szülő is járuljon hozzá a gyermek eltartásához.

Külön lakcímen élők esetén, amennyiben bontóperi ítélettel nem rendelkeznek, a különélés tényéről büntetőjogi nyilatkozat, 2 tanú által hitelesítve.

 

Rendkívüli élethelyzet igazolására szolgáló igazolások

Ügyintézés határideje és díja:

Ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

  • · a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
  • · a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól kért jogsegély időtartamát is,
  • · a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
  • · a szakhatóság eljárásának időtartama,
  • · az eljárás felfüggesztésének időtartama,
    • · a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő.

Az eljárási határidőt annak letelte előtt - indokolt esetben - egy ízben, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

 

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) Önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Egyéb fontos tudnivalók

A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó osztály az alábbiak szerint ellenőrizheti:

 

a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a közlekedési igazgatási hatóságot,

d) elrendelheti környezettanulmány készítését,

e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

 

A támogatás az öregégi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

a kerületi szociális bolthálózatnál utalvány formájában a tárgyévben a kérelem benyújtásától két havonta 3.000 Ft, gyermeket nevelő családban 4.000 Ft értékű vásárlási utalvány formájában is nyújtható.

A kérelem benyújtását követő hó 1. napjától, a GYES, GYED, GYET jogviszony fennállásáig, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg azzal, hogy a támogatás összege a kisgyermekeseknek Havi-Budapest bérlet árának 50%-a.

Dokumentum

letölthető formanyomtatvány